VOLEBNÍ ŘÁD CC EU

VOLEBNÍ ŘÁD CC EU

Volební shromáždění členů volí 5 členů VV a jejich náhradníky. Volební shromáždění členů volí 3 členy RK a jejich náhradníky.

Návrhy kandidátů musí být zaslány nejpozději do 60 dnů před volebním shromážděním členů. Řádný člen CC EU může navrhnout na kandidáta sám sebe nebo může být navržen jiným řádným členem.

Návrh kandidáta musí obsahovat:

a) Jméno, příjmení, datum narození (kandidát musí být starší 18 let).
b) P
ísemný souhlas kandidáta s úředně ověřeným podpisem.
c)
Délku členství v CC EU (kandidát musí být členem CC EU nejméně 1 rok).
d)
Kandidát může kandidovat pouze do výkonného výboru (dále jen VV) nebo revizní komise (dále jen RK).

a) Zajišťuje průběh voleb.
b) Rozdává, vybírá a sčítá hlasovací lístky.
c) Sepíše o průběhu voleb zápis.
d) Po skončení hlasování a sečtení volebních lístků seznámí s výsledky  volební shromáždění členů.
e) Prostřednictvím „VOLEBNÍHO ZPRAVODAJE“ seznámí s výsledky voleb členskou základnu.
f) Volební lístky spolu se zápisem o průběhu voleb předá volební komise prezidentovi klubu, kde budou uloženy.