DKK U LC

DKK U LC

Článek o organizaci OFA, týkající se posuzování DKK jiným systémem než je ten, který užívá FCI a potažmo i naši posuzovatelé, najdete na www.catahoulaclub.eu v sekci „kontakty“. Zajímavé informace a vysvětlení jednotlivých parametrů a jejich hodnocení v FCI systému nabízí článek MVDr. M. Deckera

V tomto článku se budeme věnovat zejména problematice posuzování LC, důvodům, proč je nutno toto vyšetření psa podstoupit, a jakým způsobem postupovat, když chceme takové vyšetření provést.

PLEMENO LOUISIANA CATAHOULA A DKK

Louisianský leopardí pes (LC) patří bohužel mezi plemena, která trpí dysplázií kyčelního kloubu (DKK) poměrně často, i když to na začátku českého chovu nikdo netušil (v r. 1998). Podle statistiky OFA trpí DKK 24,6 % populace testované touto organizací. Jedinců s OFA „excellent“ (což je v našem systému DKK 0/0) je v populaci 8,7 %. OFA má do dnešního dne testovaných 427 jedinců v průběhu zhruba posledních 10 let. Část populace LC je testována také jiným způsobem, než jaký provádí OFA. Je to tzv. PennHip test, ale výsledky této metody jsou srtg, používaným u nás, naprosto nesrovnatelné. Nicméně i tato metoda ukazuje, že kyčelní klouby velké části populace LC nemají zrovna ideální parametry.

U nás se zdá, že počet postižených DKK, které uvádí OFA, není přehnaný, i když v této chvíli přesnou statistiku neznáme, protože podobná databáze výsledků jako má tato organizace u nás neexistuje a řada majitelů má problém poslat rtg snímky k posouzení k jednomu specialistovi, který by je mohl porovnat. Náš klub se snaží i v tomto směru situaci zlepšit nebo alespoň zpřehlednit. Proto si náš klub stanovil jednoho posuzovatele, u kterého se výsledky a rtg našich psů archivují, aby bylo možno takovou statistiku vůbec vypracovat. Naším cílem je i vytvoření databáze rtg snímků, která bude přístupná členům našeho klubu.

HODNOCENÍ DKK PRO CC EU

Majitelům LC, kteří jsou členy CC EU, doporučujeme zaslat rtg kyčlí a nejlépe i loktů k posouzení MVDr. Marku Pepříkovi, který je pro náš klub hlavním posuzovatelem. Druhá možnost je zaslat rtg na posouzení do OFA, postup vysvětluje výše jmenovaný článek. To má pro mnohé výhodu, přinejmenším v tom, že posouzení se jim jeví jako opravdu nezávislé a neovlivněné místními poměry. Nicméně hodnocení je přece jen odlišné od našeho systému, a tak lze některé výsledky těžko srovnávat, zejména ty hraniční. Je třeba si uvědomit, že OFA hodnocení „excellent, good a fair“ jsou jediná hodnocení, která lze v rámci našeho klubu přijmout jako přijatelné do chovu, protože to znamená „zdravé“ klouby. Všechna horší hodnocení už znamenají dysplastické kyčle a takové hodnocení vylučuje jedince z chovu kvůli DKK. V rámci našeho systému a podle Zápisního řádu CC EU mohou být nejhorší použitelná hodnocení DKK 2/2 (tj. HD C).

DKK A DĚDIČNOST

Takové omezení se v současné chvíli jeví jako naprosto nezbytné, protože DKK je při současných vědomostech považováno za geneticky podmíněnou vadu. Dědičnost tohoto znaku je komplikovaná, protože se jedná o znak, který je kódován řadou genů (tj. polygenní). Pro takové znaky je typické, že jsou ovlivnitelné i vnějšími faktory, které mohou minimalizovat nebo maximalizovat genetický potenciál.

Podle OFA, která má k dispozici největší množství posouzených rtg psů v rámci jedné databáze a testuje některá plemena již po mnoho generací, patří DKK mezi geneticky podmíněné nemoci a faktor dědičnosti je vyšší než 0,4, což znamená minimálně 40 %. Je to ovšem onemocnění, které lze ovlivnit i vnějšími faktory. A tak např. nižší kalorický příjem může snížit nebo oddálit příznaky dysplázie, ale neovlivní genotyp daného jedince. Avšak bez genetické predispozice pouze vnější faktory DKK nezpůsobí.

VNĚJŠÍ VLIV

Dost velkou roli v rozvoji a projevech DKK hraje nadměrná zátěž (tzn. nadměrná hmotnost, ale i nadměrné fyzické zatížení) zejména v raném věku a také nevhodná (což zahrnuje i nadměrný kalorický příjem) nebo v nějakém ohledu nedostatečná (nedostatek živočišných proteinů, vitamínů a minerálů) výživa. To se bohužel potvrzuje i v našem českém chovu a výsledky rtg u některých vrhů to potvrzují. Vzhledem k tomu, že LC jako plemeno má (stejně jako mnohá další plemena) tendenci zvětšovat nejen svoji kohoutkovou výšku, ale i tělesnou hmotnost, zvyšuje se v tomto případě i riziko postižených kloubů, zejména u jedinců, kteří tuto dispozici zdědili po svých předcích. Tento trend nelze podceňovat.

Situace vyžaduje nejen důsledné testování a selekci chovných jedinců, ale i celkovou osvětu chovatelů a majitelů. Ti mají totiž obecně výraznou tendenci své psy překrmovat a zvyšovat tak nadměrně zatížení jejich kloubů. Začátek problémů tak lze vysledovat až k samotnému chovateli, který novým majitelům předává pěkné, tlusťoučké štěňátko, které se sotva pohybuje a co chvíli někde usedá. Nový majitel pak v nastaveném trendu pokračuje a štěně dále překrmuje (aby bylo co nejrychleji co možná největší) a dopřává mu mnohdy i nadbytek pohybu v podobě několikakilometrových vycházek. Tak jen dále zvyšuje riziko nadměrného zatížení ne zcela vyvinutých kloubů. U štěňat po rodičích, kteří sami DKK trpí (a do chovu se proto neměli ani dostat), je to pak ta „nejlepší cesta“, jak možnost výskytu DKK proměnit v jistotu. Noví majitelé se mnohdy rádi nechají ukolébat ujišťováním „zkušeného“ chovatele, který jim zasvěceně tvrdí, že DKK se dědí jen z 20 % a vše ostatní je získaná vada. Takové majitele pak obvykle čeká velké rozčarování, když se jim do ruky posléze dostane hodnocení rtg jejich psa. Mnozí z toho pak viní celý špatný chov nebo konkrétního ortopeda, který hodnocení prováděl a chtěl jim z nějakého důvodu uškodit. Příčina je ale v tomto případě trochu jinde, protože příroda je sice mocná, ale ne vždy plní naše zbožná přání.

JAK POSTUPOVAT

Rentgenový snímek kyčlí a loktů svého psa si může nechat majitel zhotovit v kterémkoliv veterinárním zařízení, které je k tomu vybavené a kde s tím má veterinář zkušenosti. Snímek totiž musí splňovat základní předpoklady, tj. být správný expozičně, projekčně a z hlediska identifikace. Bez splnění těchto požadavků je problém snímek posoudit a mnohdy je třeba zhotovit nový, což znamená další hlubokou sedaci psa, bez níž nelze dosáhnout dostatečné myorelaxace.

CC EU doporučuje využít jedné sedace pro zhotovení snímků kyčlí i loktů, i když výsledky DLK nejsou zatím povinné. Nicméně se ukazuje, že DLK je postižení neméně závažné a ve srovnání s DKK se i hůře koriguje zejména v pozdějším věku zvířete.

 

Snímek se potom zašle na adresu posuzovatele pro CC EU: viz kontakty

Uvádějte prosím v žádosti o posudek i své tel. číslo a spraávnou adresu a zašlete zároveň i poplatek za posouzení složenkou na adresu posuzovatele. Po zaplacení složenky, obdržíte posudek poštou.

CC EU uzavřelo s MVDr. Pepříkem smlouvu, která zvýhodňuje naše členy v tom, že současné posouzení DKK a DLK stojí 750,- Kč, zatímco pro nečleny je každé posouzení za 450,- Kč. Cena za samotné DKK je 450 Kč.

Kopii posudku je třeba zaslat poradci chovu a nejlépe i chovateli. Originál je třeba vzít s sebou k bonitačnímu řízení. Výsledky se zapisují do průkazu původu a jsou i součástí rodokmenu případných potomků.

Celá tato výše popsaná procedura se řídí předpisy Komory veterinárních lékařů ČR. Plné znění tohoto předpisu najdete na: http://www.decker.cz/predpis_DKK.htmwww.

Pokud se vám posudek z nějakého důvodu nelíbí, můžete se proti němu odvolat k výše zmíněné Komoře veterinářů a její odvolací komisi. Podrobnosti najdete ve výše zmíněném předpise, nicméně je odvolatel povinen předem uhradit zálohu na náklady řízení odvolací komise, která činí 5000,- Kč.

Pro CC EU zpracovala RNDr. Helena Synková

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *