Průvodce chovatele

PRŮVODCE CHOVATELE

Chov se řídí ustanoveními Zápisního a chovatelského řádu CC EU.
Předpokladem využití psa či feny v chovu je splnění podmínek chovnosti (bonitace) a zápis chovnosti do průkazu původu (PP) a plemenné knihy (PK). (U psa nejlépe ihned po splnění podmínek chovnosti, u feny je možný zápis do PK při zápisu vrhu). Oba musí splnit podmínky stanovené výše zmíněným řádem.

Povinnosti majitele feny (chovatele):

Požádá včas o přiznání mezinárodně chráněného názvu chovatelské stanice (CHS) na Rejstříku CHS ČMKU/FCI (www.cmku.cz).
Pokud o ni nechce žádat, učiní písemnou dohodu s některým majitelem CHS o zapůjčení feny do chovu (zapůjčit fenu lze pouze 1x) nebo uzavře s majitelem CHS smlouvu o zapůjčení názvu CHS.

Vyplní včas (tj. Nejlépe 6-8 týdnů předem) formulář žádosti o vystavení krycího listu (KL)  a s fotokopií dokladu o zaplacení KL a členského příspěvku CC EU pošle poradci chovu (Pch). Pch zašle chovateli potvrzený KL č. 1 a č. 2.

Dohodne s majitelem psa uvedeného na KL termín a podmínky krytí (smlouva o náhradě za krytí ).

Bezprostředně po krytí vyplní s majitelem psa KL (obě verze KL 1 i 2). KL č. 2 předá majiteli psa.

Do týdne po narození štěňat pošle Pch příslušný KL č. 1, kde je v příslušné části uveden i počet narozených štěňat.

Pokud fena nezabřezne, ohlásí to Pch do 75 dní po uskutečněném krytí odesláním příslušně vyplněného KL č. 1. Pro další krytí žádá chovatel o nový KL.

Pch zašle chovateli potvrzenou žádanku o zápisová čísla a přihlášku k zápisu štěňat.

Chovatel vyplněnou žádanku o zápisová čísla pošle ve věku štěňat ca 3 týdny přímo na PK, která mu cca do týdne čísla přidělí.

Tetování nebo čipování proběhne od dokončeného 6. týdne věku štěňat a veterinář je potvrzuje do odpovídající kolonky na přihlášce k zápisu štěňat. Čipování se dokládá ještě fotokopií protokolu o čipování (registrační karty) a nevylepeným originálním štítkem mikročipu ke každému štěněti. Tetování se provádí do levého ucha.

Pokud se chovatel rozhodne štěňata čipovat, musí i v tomto případě požádat v předepsaném věku PK o zápisová čísla. Mikročip může být jakéhokoli druhu odpovídajícího ISO-normě. Čipování provádí vždy veterinář.

 

Po kompletním vyplnění přihlášky k zápisu štěňat a potvrzení o označení štěňat pošle chovatel dokumenty Pch zpět. Barvy se uvádějí podle platného standardu.

V případě, že jsou ve vrhu štěňata s většími plochami bílé barvy v oblasti hlavy a uší (double merle), je nutno počínaje věkem 6 týdnů provést BAER test (v ČR například na některém pracovišti kliniky Jaggy, ABCclinic Brno, CB-Vet s.r.o. České Budějovice, AAVet Praha a další). Výsledek vyšetření na hluchotu je nutno doložit k dokladům pro zápis vrhu.

Chovatel musí všechny tyto náležitosti zaslat svému Pch tak, aby podklady k vystavení PP mohly být předány na PK nejpozději do 3 měsíců věku štěňat, jinak se vystavuje kárnému postihu a tomu, že štěňata neobdrží PP dle řádů ČMKU. Kárnému postihu se vystavuje i Pch, který u sebe prokazatelně bezdůvodně zadržuje kompletní podklady k vydání PP.

Pokud některé štěně je vyváženo mimo ČR, je chovatel povinen pro ně vyřídit na ČMKU exportní PP. K tomu je třeba doložit jméno a adresu zahraničního majitele. Pokud je to známo před odesláním podkladů k zápisu vrhu, je toto možno přiložit k ostatním dokladům jako příloha a exportní PP budou vystaveny spolu s ostatními PP. V případě, že informace o zahraničním majiteli nejsou v době odeslání přihlášky k zápisu vrhu k dispozici, vyřizuje si exportní PP chovatel sám na PK.

Věk štěňat v době odběru je nejméně 50 dní, štěňata musí být v dobré zdravotní kondici, prostá parazitů a očkovaná.

Chovatel si vede evidenci o vrzích v Knize odchovů (dodá PK), má zaznamenány též adresy, event. telefony majitelů štěňat, která odchoval (např. pro případ ztráty psa).

Doporučuje se vyhotovení písemné smlouvy mezi chovatelem a novým majitelem štěněte.

Majitel psa:
a)
Před krytím ověří, zda je fena uchovněna a zapsána v PK FCI (platí i pro zahraniční krytí).
b) Krycí list vyplní spolu s majitelem feny bezprostředně po aktu krytí a do týdne odešle KL č. 2 Pch.
c) Doporučuje se sepsání jednoznačné písemné dohody s majitelem feny o vzájemném finančním nebo jiném vypořádání závazků, které předchází aktu krytí.
d) Vede si evidenci krytí v Knize krytí (dodá PK).

Pro zápis vrhu žádá poradce chovu chovatele i majitele krycího psa o dodání kopie průkazu původu, kopie výstavní přílohy, kopie rtg vyšetření kyčlí (ev. loktů, nebo další zdravotní vyšetření), které budou předány PK, aby mohly být všechny relevantní údaje uvedeny v průkazech původu štěňat. Jedná se zejména o ty chovné jedince, kteří nebyli uchovněni v CC EU a nebo se jedná o zahraniční krytí.