PRAVIDLA A HODNOCENÍ ZZO

PRAVIDLA A HODNOCENÍ ZZO

PRAVIDLA A HODNOCENÍ POHÁRU LOUISIANSKÝCH LEOPARDÍCH PSŮ DLE NZŘ DLE ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ OVLADATELNOSTI

(dále ZZO) – BEZ APORTU
Náplň zkoušky ZZO, dosažitelné body

1. Poslušnost:

2. Speciální cviky:

Připomínky k provádění zkoušky ZZO:

a) přivolání psa za ztížených podmínek
okamžitá reakce na povel a rychlé, přímé a radostné přiběhnutí k psovodovi, malé nepřesnosti v ukončení cviku – prospěl výborně
vyžádání druhého a třetího povelu, pomalý a nepřímý příchod – prospěl
pes nepřijde ani na třetí povel ke psovodovi – neprospěl.

b) chování psa ve skupině lidí
pes sedí klidně u nohy psovoda, na přicházející osoby reaguje klidem – prospěl výborně
pes při příchodu osob projevuje mírný neklid, ale nechá se povelem psovoda uklidnit – prospěl
pes při příchodu osob projevuje velký neklid, to ať už přílišnou bázlivost nebo agresivitu, k uklidnění je třeba opakovaných povelů, na které pes reaguje nedostatečně – neprospěl.

c) chování psa krátkodobě přivázaného a ponechaného o samotě
pes se při setkání s rozhodčím chová klidně, po uvázání a vzdálení se psovoda je klidný, neprojevuje bázeň, ani agresivitu, kolem jdoucí osoby a psa klidně sleduje – prospěl výborně
při setkání s rozhodčím projeví mírný neklid, po uvázání a odchodu psovoda celou dobu štěká, na procházející osoby a psa štěká bez úmyslu je napadnout – prospěl
při setkání s rozhodčím projevuje agresivitu se snahou napadení, po uvázání silný neklid, procházející osoby a psa napadá – neprospěl.

Pro splnění části „Speciálních cviků“ je třeba, aby pes ve dvou cvicích splnil cvik alespoň na „Prospěl“ a v jednom může být hodnocen „Neprospěl“.