PRAVIDLA A HODNOCENÍ POSLUŠNOSTI U BONITACE

PRAVIDLA A HODNOCENÍ POSLUŠNOSTI U BONITACE

K úspěšnému hodnocení poslušnosti u bonitace, stačí splnit následujících 5 cviků na 51%.

 • A) Obecná pravidla
 • Pokud je pes mezi jednotlivými cviky bez vodítka, může psovod psa vést či směrovat pomocí obojku na další místo cvičení.
 • Psovod nesmí používat vodítko, obojek či jakoukoli část svého těla k nucení psa do jakékoli pozice nebo pohybu proti jeho vůli. Za porušení tohoto pravidla budou odečteny body.
 • Psovod smí se svým psem mluvit nebo mu mezi cvičeními dávat další příkazy. Pes, který neposlouchá, může být vyloučen. Rozhodčí musí takového psa označit psa jako vyloučeného a musí do protokolu vyznačit důvod vyloučení.
 • Pes, který projevuje extrémní strach nebo jeho chování naznačuje, že nemůže bezpečně provádět dané cviky, musí být hodnocen nulovým skóre a vyloučen.
 • Kromě cviků a Skupinového cvičení odložení vleže, začne posuzování u všech cviků ihned, jakmile psovod oznámí rozhodčímu, že je připraven. Posuzování odložení psů začne, jakmile psovod povely či signály poručí psovi zůstat.

 

 • B) Pravidla pro jednotlivé cviky
 • Cvičení poslušnosti „odložení vleže jednotlivě“ a cvičení – OSMIČKA

Hlavním prvkem tohoto cvičení je demonstrovat způsobilost psa zůstat v pozici lehni, zatímco je jeho pozornost rušena přítomností druhého pracujícího psa.

Povely zkoušejícího pro toto cvičení jsou následující:

Jste připraven?
¨Uveďte psa do pozice lehni.
Opusťte svého psa.
Vraťte se ke svému psovi.
Cvičení je skončeno.

Postup:

Posuzovaný pes sedí u nohy. Zkoušející se zeptá psovoda, zda má nějaké dotazy. Jsou-li otázky zodpovězeny, zkoušející se zeptá: Jste připraven? Jestliže psovod naznačí, že ano, začne posuzování. Dříve než začne druhý pracující pes provádět cvičení u nohy na vodítku, zkoušející dá psovodovi pokyn, aby dal psovi povel lehni. Posuzovaný pes je uveden do pozice lehni povelem, signálem, či obojím. Je-li posuzovaný pes v pozici lehni, zkoušející vydá povel psovodovi: Od psa. Psovod dá povel, či signál psovi zůstaň. Psovod jde potom na vzdálenost 2m., zůstává tváří obrácen k psovi. Posuzovaný pes zůstává v pozici lehni, dokud pracující pes nedokončí cvičení „Osmičky“, po jehož ukončení zkoušející vydá povel psovodovi: „Zpět ke psu“. Jakmile se psovod vrací ke svému psovi, musí jít za zády psa proti a vrátí se do pozice k noze. Psovod nesmí uvolnit z původní pozice svého psa do doby, než zkoušející řekne: „Cvičení skončeno“. Asistent může pomáhat zkoušející při sledování odloženého psa.

Hodnocení cvičení odložení vleže:

Jakmile dostane pes povel či signál od psovoda, měl by rychle provést cvik lehni. Jakmile jednou psovod opustí odloženého psa, měl by pes zůstat v pozici lehni na místě, kde byl odložen.

Nebodované skóre:

Pro nebodovaný výkon při tomto cviku musí být splněny následující okolnosti:

 • a) Psovod posuzovaného psa nutí do pozice lehnitaháním či tlačením obojku, či je na psa hrubý. Je-li zacházení se psem nepřiměřeně hrubé, rozhodčí může zvolit vyloučení psa a psovoda pro týrání psa.  Vážné zneužití musí být potrestáno jako nesprávné konání a znamená vyloučení z posuzování.
 • b) Posuzovaný pes opakovaně štěká.
 • c) Posuzovaný pes sedí, stojí, plazí se nebo opustí pozici před tím, než se psovod vrátí a uvolní psa z pozice vleže.

Zkoušející musí posoudit případné ztráty v hodnocení v následujících případech:

 • a) Psovod, dříve než pes opustí pozici u nohy,opakuje povel nebo signál lehni,či se lehkými dotyky snaží  dostat  psa do této pozice.
 • b) Posuzovaný pes jednou či dvakrát zaštěká.
 • c) Posuzovaný pes se pohne nebo popoleze krátký úsek.
 • d) Psovod se při návratu na místo do pozice u nohy,splete v chůzi proti směru hodinových ručiček.
 • e) Posuzovaný pes sedí, stojí, plazí se nebo opustí pozici vleže a to před ukončením cvičení větou: „Cvičení skončilo“, kterou musí pronést zkoušející.

Ztráty v hodnocení:

 • a) Menší ztráta bodů by měla nastat v případě, kdy pes poruší pozici vleže tím, že si sedne či se postaví, po návratu psovoda do pozice u nohy dříve, než zkoušející ukončí cvičení větou: „Cvičení skončilo“.
 • b) Psovod vydá další povel, nebo signál, aby pes zůstal po odložení ležet.
 • c) Psovod, dříve než pes opustí pozici u nohy,opakuje povel nebo signál lehni,či se lehkými dotyky snaží  dostat  psa do této pozice.
 • d) Posuzovaný pes jednou či dvakrát zaštěká.
 • e) Posuzovaný pes se pohne nebo popoleze krátký úsek.
 • f) Psovod se při návratu na místo do pozice u nohy,splete v chůzi proti směru hodinových ručiček.
 • g) Posuzovaný pes sedí, stojí, plazí se nebo opustí pozici vleže a to před ukončením cvičení větou: „Cvičení skončilo“, kterou musí pronést zkoušející.

Cvičení „Osmička“:

Primárním účelem tohoto cvičení je demonstrovat schopnost psa a psovoda pracovat plynule jako tým a schopnost psa zůstat v pozici u nohy.

Cvičení se provádí na vodítku.

Povely zkoušejícího:

Jste připraven?
Vpřed.
Stůj!
Pomalu.
Rychle.
Cvičení skončeno.

Pes by měl ukončit alespoň jeden obrazec osmičky, než mu je dán povel stůj. Všechny týmy by měly provádět toto cvičení stejným způsobem.

Startovní pozice: Při tomto cvičení stojí dva asistenti proti sobě obličejem ve vzdálenosti 2,5 m. Zkřížené ruce mají před sebou. Zkoušející stojí uprostřed mezi asistenty, kousek za myšlenou spojnicí mezi oběma asistenty, obrácený obličejem k předvádějícímu, který stojí naproti němu se psem v pozici u nohy.

Postup:

Zkoušející  se zeptá psovoda, zda je připraven začít s předváděním cvičení osmičky. Cvičení osmičky se cvičí na vodítku. Psovod jde nejprve kupředu mezi oba asistenty a potom obejde buď proti směru hodinových ručiček asistenta po své levé ruce, nebo obejde ve směru hodinových ručiček asistenta po své pravé ruce. Ať zvolí předvádějící jakoukoli možnost, vždy musí pokračovat v plnění obrazce, který byl určen. Psovod se musí pohybovat normálním tempem, s normálním držením těla. Pes musí zůstat v pozici u nohy. Při plnění figury osmičky musí být dokončeny alespoň dvě obchůzky kolem obou asistentů. V průběhu cvičení je dán jeden povel stůj, pomalu, rychle během cvičení a jeden povel stůj na konci cvičení, kdy následuje povel cvičení skončeno.

Hodnocení cvičení „osmičky“

Nebodovaný výkon:

Pro nebodovaný výkon musí být splněny následující okolnosti:

 • a) Psovod dává psovi stále a opakovaně další povely a signály.
 • b) Psovod neustále kontroluje psa napnutým vodítkem.
 • c) Psovod neustále upravuje tempo chůze podle tempa psa.
 • d) Pes se chová během cvičení agresivně.

Ztráty v hodnocení:

Ztráty v hodnocení by měly být posuzovány ve všech následujících případech. Ztráta bodů by měla být buď velká, či menší, a to v závislosti na rozsahu odchylky od ideálního provedení cvičení.

 • a) Psovod dává psovi dodatečné povely, či signály.
 • b) Jakákoli akce provedená psovodem, nebo psem, která způsobí napnutí vodítka.
 • c) Pes opustí správnou pozici u nohy před vydáním povelu nebo signálu psovodem.
 • d) Pes odmítá provést povel nebo reagovat na signál.
 • e) Pes se tlačí na psovoda, strká do něj, vzdaluje se od něj, provádí špatně pozici u nohy, loudá se, špatně sedí, větří a provádí další věci neslučitelné se správným provedením pozice u nohy.
 • f) Pes si během provedení cvičení osmičky čichá k asistentovi.

 

 • Chování psa ke skupině osob:

Na pokyn, psovod se psem vedeným na vodítku, přejde na určené místo.

Pes má jít s psovodem ochotně u jeho levé nohy na provešeném vodítku. Při chůzi psovoda se psem protíná jejich trasu bežící osoba. Pes se má chovat klidně. Psovod se psem jdou dále do stojící skupiny nejméne šesti osob, s jednou osobou psovod promluví a pozdraví se podáním ruky. Pes si na pokyn psovoda sedne nebo lehne a chová se během krátkého rozhovoru klidně.

Hodnocení „Chování psa ke skupině osob“:

 • a) nesplnil – pes se chová agresivně nebo naopak bázlivě. Na pokyn psovoda není ochoten vstoupit do kruhu, lehá si, vrčí, štěká, skáče na psovoda nebo pomocníky.
 • b) se ztrátou bodů – pes se opožďuje, sedá pomalu a neochotně.
 • c) splnil – pes cviky provádí jistě v dobrém sledu a tempu, neprojevuje agresivitu a bázlivost.

 

 • Cvičení „SEDNI – LEHNI – VSTAŇ„:

Povely:

„Sedni„ – lehký úder levou rukou na levé stehno

„Lehni„ – mávnutí levou rukou nad hlavou a trupem psa zepředu dozadu

„Vstaň„ – mírné pokrčení v kolenou

Pes je na vodítku. Pokyny k vydání povelu dává zkoušející. Pes po provedení každé polohy v ní setrvá tak dlouho, dokud mu psovod nedá jiný povel.

Pozn. Je možno tolerovat mírně upravené posunkové povely.

Primárním účelem tohoto cvičení je demonstrovat schopnost psa a psovoda pracovat jako tým.

Nebodovaný výkon: neposlušnost i při opakovaném povelu psovoda.

Ztráta bodů: splnění cviku při použití více povelu, pomalé a neochotné plnění cviků.

Bez ztráty bodů: pes provede cvik přesně, ochotně.

 

 • „Přivolání“

Primárním účelem tohoto cvičení je demonstrovat ochotu psa přijít na povel ke svému pánovi.

Povely zkoušejícího:

Jste připraven?
Od psa.
Přivolejte psa.
Dokončit.
Cvičení skončeno.

Postup:

Pes je v pozici u nohy. Zkoušející se zeptá psovoda, je-li připraven. Dostane-li kladnou odpověď, začíná posuzování. Na povel zkoušejícího do psa, předá psovod psa asistentovi. Psovod jde rychle dopředu. Psovod zaujme pozice naproti psovi, obrácen k němu čelem. Psovod stojí s rukama podél těla, čeká na povel zkoušejícího: Přivolejte svého psa. Psovod dá psovi povel (signál) ke mně. Pes musí ihned přiběhnout k psovodovi. Zkoušející dá povel psovodovi Dokončit. Psovod dá psovi povel/signál k noze.

Hodnocení cvičení přivolání:

Nebodovaný výkon:

 • a) Pes neuposlechne povel a vzdálí se.

Ztráty v hodnocení:

 • a) Pes váhá s příchodem nebo přichází velmi pomalu.
 • b) Pes nepřiběhne přímo k psovodovi a sedne si.
 • c) Pes, když přibíhá na zavolání, chybuje v pozici  sedni před psovodem.
 • d) Pes odmítne uposlechnout povel/signál Dokončit.
 • e) Psovod dává další povel/signál  k ukončení.
 • f) Pes neuspěl při povelu Dokončit.
 • g) Pes si při povelu Dokončit nesedne u nohy.
 • h) Pes si sedá pomalu a nepřesně.

 

 • Cvičení „Odložení vleže ve skupině“:

Primárním účelem tohoto cvičení je demonstrovat schopnost psa zůstat na místě na povel a zůstat ležet v této pozici ve skupině psů.

Povely zkoušejícího:
Jste připraven?
Psa položit.
Od  psa.
Vraťte se ke svému psu.
Cvičení skončeno.

Všichni psi provádějí toto cvičení dohromady.

Místo pro provedení cviku: Psi určení jsou seřazeni v numerickém pořadí podél kruhu, a to tak, že kruh není nikde přerušen. Možno provádět cvik i v řadě.

Postup:

Zkoušející se zeptá psovodů: Jste připraveni? Jestliže dostane kladnou odpověď, začne posuzování. Na povel zkoušejícího položí psovodi své psy. Psovodi dají svým psům povel/signál  lehni. Na povel zkoušejícího do psů, psovodi dají nejprve svým psům povel/signál zůstaň a potom ihned a všichni najednou opustí psy do vzdálenosti 2m otočí se a stojí čelem proti svým psům(je možno jistit psy vodítkem). Po uplynutí jedné minuty od povelu zkoušejícího, je vydán další povel, vraťte se  ke psům. Všichni psovodi se musí ihned vrátit zpět (obejít psa zezadu )Psi se nesmí během celého cvičení až do povelu zkoušejícího Cvičení skončeno pohnout ze své pozice vleže. Jestliže se pes zvedne a začne se procházet, zkoušející by měl upozornit psovoda či jednoho z asistentů, aby psa odvedli na určené místo mimo kruh, aby nerušil ostatní psy. Zkoušející by neměl dát povel k ukončení cvičení, dokud by všichni psovodi neměli dostatek času se vrátit do pozice u nohy.

Požadavky na psovody: Během cvičení musí psovodi zůstat klidně stát na protější straně proti svým psům. Psovodi se nesmí bavit se svými kolegy, či lidmi mimo posuzovací kruh.

Hodnocení cvičení:

Hodnocení tohoto cvičení začíná povelem OD PSŮ. K hodnocení nedojde při hrubém zacházení majitelů se psy, či při aktivním odporu psů, když se je psovod snaží posadit.

Nebodovaný výkon:

Za nebodovaný výkon cvičení bude považován výkon, ve kterém se objeví následující nepřesnosti:

 • a) Psovod posuzovaného psa nutí do pozice lehni taháním či tlačením obojku, či je na psa hrubý. Je-li zacházení se psem nepřiměřeně hrubé, rozhodčí může zvolit vyloučení psa a psovoda pro týrání psa v kruhu. Vážné zneužití musí být potrestáno jako nesprávné konání podle Kapitoly VII těchto pravidel.
 • b) Pes nezůstane ležet, či se vzdaluje z místa, kde měl zůstat.
 • c) Pes opakovaně štěká.
 • d) Během doby, kdy se psovod vrací a obchází  pes opustí místo odložení.
 • e) Pes se chová agresivně k ostatním psům.

Ztráty hodnocení:

 • a) Pes odmítá reagovat na více než dva povely/signály