PRAVIDLA A HODNOCENÍ POHÁRU LLP

PRAVIDLA A HODNOCENÍ POHÁRU LLP

PRAVIDLA A HODNOCENÍ POHÁRU LOUISIANSKÝCH LEOPARDÍCH PSŮ

dle MZŘ podle zkoušky BH
(bez speciálních sviků) BH oddíl B – poslušnost

Každý cvik začíná a končí v základním postoji. V základním postoji sedí pes klidně a pozorně v přímém směru po levé straně psovoda tak, že rameno psa je souběžné s kolenem psovoda. Zaujmutí základního postoje před zahájením každého cviku je povoleno pouze jednou. V základním postoji stojí psovod sportovně. Rozkročený postoj není dovolen. Závěrečný základní postoj cviku předešlého, může být výchozím základním postojem cviku následujícího. Pomoc tělem psovoda je zakázána a je za ni snižováno bodové hodnocení.

Psovod u sebe nesmí mít jakékoli motivační pomůcky nebo hračky. Pokud psovod nemůže z důvodu svého tělesného postižení správně provést jakoukoli část cviku, musí tuto skutečnost sdělit před začátkem zkoušky rozhodčímu. Jestliže nemůže psovod kvůli tělesnému postižení vodit psa po levé straně, je mu umožněno vodit psa na straně pravé. K zahájení každého cviku dává pokyn rozhodčí. Vše ostatní, jako obraty, zastavení, změny rytmu chůze atd. se provádějí bez povelu rozhodčího. Psovodovi je ale povoleno vyžádat si na rozhodčím velení.

Po každém dokončeném cviku je povolena pochvala psa, po které může psovod zaujmout nový základní postoj. Mezi pochvalou a zahájením dalšího cviku musí být dodržen zřetelný časový odstup (cca 3 sekundy). Mezi jednotlivými cviky musí být pes veden u nohy.

Zvukový povel: „k noze“

Upoutaný pes má ze základního postoje na zvukový povel „k noze“ radostně následovat svého psovoda. Obojek nesmí být nastaven na stahování. Základní postoj zaujímá psovod ve chvíli, kdy druhý psovod, jenž vede svého psa na místo dlouhodobého odložení, taktéž zaujme základní postoj. Od tohoto momentu začíná posuzování obou psů.

Nejprve jde psovod se psem bez zastavení 50 kroků přímým směrem normálním tempem. Po obratu čelem vzad a po dalších 10 až15 krocích předvede na povel „k noze“ klus a pomalou chůzi (vždy po 10 až 15 krocích). Přechod z poklusu do pomalé chůze musí být proveden bez mezikroků. Různé rytmy chůze se musí zřetelně odlišovat svou rychlostí.

Dle schématu se v normálním kroku provádějí vždy dva obraty vpravo, jeden vlevo a dva čelem vzad, po druhém obratu čelem vzad následuje zastavení. Pes musí být vždy svou lopatkou na úrovni kolen psovoda po jeho levé straně, nesmí předbíhat, opožďovat se, či vybočovat do stran.

Zastavení se dle schématu provádí minimálně jednou, z normálního kroku po druhém obratu čelem vzad.

Zvukový povel je povolen pouze při vykročeni a změně rytmu chůze. Pokud se psovod zastaví, pes si musí rychle bez vlivu psovoda sednout. Psovod nesmí svůj základní postoj měnit a zvláště se nesmí přiřazovat ke křivě sedícímu psovi. Vodítko je drženo v levé ruce a musí být prověšené. Na konci cviku projde psovod se svým psem na pokyn rozhodčího pohybující se skupinou minimálně 4 osob. Za chybné je považováno opožďováni se psa, jeho předbíhání nebo vybočování do stran, stejně tak jako váhání psovoda při obratech.

Průchod skupinou pohybujících se osob se provádí během ovladatelnosti na vodítku i bez vodítka. Psovod se psem musí obejít jednu osobu zprava a jednu zleva (např. ve formě číslice 8) a alespoň jednou se musí v blízkosti jedné z osob ve skupině zastavit. Rozhodčí smí požadovat opakování cviku. Na pokyn rozhodčího opustí psovod se psem skupinu a zaujme závěrečný základní postoj. Chválit psa je dovoleno až po opuštění skupiny po zaujmutí základního postoje.

Obrat čelem vzad provádí psovod směrem doleva (otočením o 180 stupňů na místě). Při tom jsou možné dvě varianty. Pes obejde obratem vpravo psovoda nebo provede na místě obrat vlevo o 180 stupňů. V průběhu jedné zkoušky je možná pouze jedna z obou variant.

Zvukový povel „k noze“

Na pokyn rozhodčího je pes v základním postoji odpoután z vodítka. Psovod si zavěsí vodítko přes rameno nebo ho ukryje v kapse (v každém případě vždy na straně od psa) a vydá se se svým neupoutaným psem znovu do skupiny osob, kde se alespoň jednou zastaví. Po opuštění skupiny zaujme krátce základní postoj a začne s ovladatelnosti bez vodítka shodně se cvikem 1.

Zvukový povel „k noze“, „sedni“

Ze základního postoje vyjde psovod s neupoutaným psem na povel „k noze“ v přímém směru. Po 10 až 15 krocích zaujme psovod základní postoj, dá zvukový povel „sedni“ a vzdálí se dalších 15 kroků. Okamžitě se otočí ke psovi. Na pokyn rozhodčího jde psovod zpět ke svému psovi a postaví se po jeho pravé straně do základního postoje. Pokud se pes místo sedu položí nebo zůstane stát, odečte se 5 bodů.

Po jednom zvukovém povelu „k noze“, „lehni“, „ke mně“, „k noze“

Ze základního postoje vyjde psovod s neupoutaným psem na povel „k noze“ přímým směrem. Po 10 až 15 krocích zaujme psovod základní postoj, dá zvukový povel „lehni“ a vzdáli se dalších 30 kroků. Okamžitě se otočí ke psu a zůstane klidně stát. Na pokyn rozhodčího si psa přivolá. Pes musí radostně a rychle přiběhnout a sednout si těsně před psovoda. Na povel „k noze“ pak zaujme základní postoj. Zůstane-li pes stát nebo si sedne, odečte se 5 bodů.

Po jednom zvukovém povelu: „lehni“, „sedni“

Před započetím cviku č. 1 druhého psovoda odloží psovod neupoutaného psa ze základního postoje povelem „lehni“ na místě určeném rozhodčím, aniž by u něj zanechal vodítko či jakýkoli jiný předmět. Poté bez ohlédnutí od psa odejde a ve vzdálenosti nejméně 30 kroků na dohled od psa zády k němu zůstane klidně stát. Pes musí klidně, bez vlivu psovoda ležet po dobu předváděni cviků č. 1 až 4 druhým psem. Na pokyn rozhodčího jde psovod ke svému psovi a postaví se po jeho pravé straně. Po cca 3 sekundách na pokyn rozhodčího a zvukový povel „sedni“ zaujme pes rychle a v přímém směru základní postoj.

Neklidné chování psovoda, stejně jako jakákoli jeho skrytá pomoc, neklidné ležení psa, případně předčasná změna polohy při příchodu psovoda snižují odpovídajícím způsobem bodové hodnocení. Pokud pes sedí nebo stojí, ale neopustí místo odložení, následuje dílčí hodnocení. Vzdálí-li se pes z místa před ukončením cviku č. 2 od druhého psa o více jak 3 metry, hodnotí se tento cvik 0 body. Opustí-li pes místo až po ukončení cviku č. 2 druhého psa, obdrží dílčí hodnoceni. Jde-li pes vracejícímu se psovodovi naproti, je mu bodové hodnocení sníženo až o 3 body.