PRAVIDLA A HODNOCENÍ OBEDIENCE – ZAČÁTEČNÍCI

PRAVIDLA A HODNOCENÍ OBEDIENCE – ZAČÁTEČNÍCI

Pravidla a hodnocení OBEDIENCE (OPN) pro třídu začátečníků:

A) Obecná pravidla

B) Pravidla pro třídu nováčků

Hlavním prvkem tohoto cvičení je demonstrovat způsobilost psa zůstat v pozici lehni, zatímco je jeho pozornost rušena přítomností druhého pracujícího psa.

a)   Povely rozhodčího pro toto cvičení jsou následující:
Jste připraven?
  Uveďte psa do pozice lehni.
Opusťte svého psa.
Vraťte se ke svému psovi.
Cvičení je skončeno.

b)  Postup:
Dříve než začnete s tímto cvičením, musí rozhodčí označit místo, kde se bude cvik odehrávat. Zkoušený (odložený) pes musí ležet dostatečně blízko pracujícího psa tak, aby mohl být vystaven jeho vlivu, ale nikoli tak blízko, aby se vzájemně rušily dráhy obou psů a psovoda s rozhodčím. Pes, který má prokázat poslušnost v odložení, by měl  vstoupit  do kruhu těsně před pracujícím  psem. Rozhodčí či asistent, navede psovoda na místo, kde se má cvičení odehrát. Posuzovaný pes sedí u nohy a psovod sejme pásku z rukávu a vodítko a položí je za psa. Rozhodčí se zeptá psovoda, zda má nějaké dotazy. Jsou-li otázky zodpovězeny, rozhodčí se zeptá: Jste připraven? Jestliže psovod naznačí, že ano, začne posuzování. Dříve než začne druhý pracující pes provádět cvičení u nohy na vodítku, rozhodčí dá psovodovi pokyn, aby dal psovi povel lehni. Posuzovaný pes je uveden do pozice lehni povelem, signálem, či obojím. Je-li posuzovaný pes v pozici lehni, rozhodčí vydá povel psovodovi: Opusťte svého psa. Psovod dá povel, či signál psovi zůstaň. Psovod jde potom napříč kruhem a zůstává tváří obrácen k psovi. Posuzovaný pes zůstává v pozici lehni, dokud pracující pes nedokončí cvičení „Osmičky“, po jehož ukončení rozhodčí vydá povel psovodovi: Vraťte se ke svému psovi. Jakmile se psovod vrací ke svému psovi, musí jít po obvodu  kruhu za zády psa proti směru hodinových ručiček a vrátí se do pozice k noze. Psovod nesmí uvolnit z původní pozice svého psa do doby, než rozhodčí řekne: Cvičení skončeno. Po ukončení cvičení poslušnosti, je pes připoután na vodítko a opouští kruh. Asistent může pomáhat rozhodčímu při sledování odloženého psa.

c) Hodnocení cvičení odložení vleže:
Jakmile dostane pes povel či signál od psovoda, měl by rychle provést cvik lehni. Jakmile jednou psovod opustí odloženého psa, měl by pes zůstat v pozici lehni na místě, kde byl odložen.

Nebodované skóre = Nehodnocen

Pro nebodovaný výkon při tomto cviku musí být splněny následující okolnosti:
a)
Pes odmítne provést více než dva povely nebo neuposlechne na dva signály lehni.

b)
Psovod posuzovaného psa nutí do pozice lehni taháním či tlačením obojku, či je na psa hrubý. Je-li zacházení se psem nepřiměřeně hrubé, rozhodčí může zvolit vyloučení psa a psovoda pro týrání psa.  Vážné zneužití musí být potrestáno jako nesprávné konání a znamená vyloučení z posuzování.

c) Psovod vydá další povel, nebo signál, aby pes zůstal po odložení ležet.

d) Posuzovaný pes opakovaně štěká a kňučí.

e) Posuzovaný pes sedí, stojí, plazí se nebo opustí pozici před tím, než se psovod vrátí a uvolní psa z pozice vleže.

f) Posuzovaný pes obtěžuje rozhodčího, pracujícího psa nebo psovoda.

Rozhodčí musí posoudit případné ztráty v hodnocení v následujících případech:
a) Psovod, dříve než pes opustí pozici u nohy, opakuje povel nebo signál lehni, či se lehkými dotyky snaží  dostat  psa do této pozice.

b) Posuzovaný pes kňučí, nebo jednou či dvakrát zaštěká.

c) Posuzovaný pes se pohne nebo popoleze krátký úsek.

d) Psovod se při návratu na místo do pozice u nohy, splete v chůzi proti směru hodinových ručiček.

e) Posuzovaný pes sedí, stojí, plazí se nebo opustí pozici vleže a to před ukončením cvičení větou: Cvičení skončilo, kterou musí pronést rozhodčí.

Menší ztráta bodů by měla nastat v případě, kdy pes poruší pozici vleže tím, že si sedne či se postaví, po návratu psovoda do pozice u nohy dříve, než rozhodčí ukončí cvičení větou: Cvičení skončilo.

2. Cvičení „U nohy na vodítku a „Osmička“

Primárním účelem tohoto cvičení je demonstrovat schopnost psa a psovoda pracovat plynule jako tým a schopnost psa zůstat v pozici u nohy.

1. A) Cvičení „u nohy na vodítku“

1. A) Povely rozhodčího pro toto cvičení jsou následující:

Jste připraven?
Vpřed.
Stát.
Obrat vlevo. 
Obrat vpravo.
Pomalu.
Rychle.
Normálně.
Čelem vzad
– Cvičení skončeno.

Tyto povely jsou dávány postupně a opakovány podle rozhodnutí rozhodčího. Rozhodčí musí zachovat stejné pořadí povelů a běžný postup pro všechny soutěžící, výjimku tvoří pouze nepředvídané události, např. že kvůli náhlé změně podmínek nelze použít část kruhu, či podobné další případy.

Po části cvičení u nohy s povely rychle a pomalu, musí následovat povel normálně, před každým dalším povelem rozhodčího.

1. b)  Postup:

Psovod vstoupí do kruhu se psem na volném vodítku a rozhodčí, či jeho asistent, nasměruje psovoda na místo, kde se bude cvičení konat. Pracující pes a psovod by se měli pohybovat tak, aby se jejich dráhy nekřížily s dráhami odloženého psa a jeho psovoda. Psovod uvede psa do pozice sedni u psovodovy levé nohy.

Rozhodčí se zeptá psovoda, zda má nějaké dotazy. Jsou-li otázky zodpovězeny, rozhodčí se zeptá: Jste připraven? Jestliže psovod naznačí, že ano, začne posuzování. V tomto okamžiku dá rozhodčí povel vpřed.k noze, nelze však použít oba způsoby. Psovodův pohyb vpřed je platný signál psovi k noze a rozhodčí nemůže penalizovat psovoda za vydání špatného příkazu. Psovod se pohybuje normálním tempem a s normálním držení těla. Kdykoli je vydán povel stát, psovod se zastaví a pes se zastaví automaticky také a sedne si do správné pozice u nohy. Toto vše se provádí bez jakéhokoli povelu nebo signálu psovoda psovi. Pes by měl zůstat sedět v pozici u nohy, dokud rozhodčí nedá psovodovi další povel. Jakmile rozhodčí vydá povel čelem vzad, psovod by se měl otočit doprava, takže pes by měl absolvovat delší dráhu. Povel rychle znamená pro psovoda zrychlit zhruba dvakrát jeho normální rytmus. Povel pomalu znamená pro psovoda zpomalit rytmus kroků asi na polovinu oproti normálu. Psovod dá buď povel, či signál psovi

 

1. B)  Cvičení „Osmička“.

Cvičení se provádí na vodítku.

a) Povely rozhodčího:

Jste připraven?
Vpřed.
Stůj!
Cvičení skončeno.

Pes by měl ukončit alespoň jeden obrazec osmičky, než mu je dán povel stůj. Všechny týmy by měly provádět toto cvičení stejným způsobem.

Startovní pozice: Při tomto cvičení stojí dva asistenti proti sobě obličejem ve vzdálenosti 2,5 m. Zkřížené ruce mají před sebou. Rozhodčí stojí uprostřed mezi asistenty, kousek za myšlenou spojnicí mezi oběma asistenty, obrácený obličejem k předvádějícímu, který stojí naproti němu se psem v pozici u nohy.

1. b)  Postup:

Rozhodčí se zeptá psovoda, zda je připraven začít s předváděním cvičení osmičky. Cvičení osmičky se cvičí na vodítku. Psovod jde nejprve kupředu mezi oba asistenty a potom obejde buď proti směru hodinových ručiček asistenta po své levé ruce, nebo obejde ve směru hodinových ručiček asistenta po své pravé ruce. Ať zvolí předvádějící jakoukoli možnost, vždy musí pokračovat v plnění obrazce, který byl určen. Psovod se musí pohybovat normálním tempem, s normálním držením těla. Pes musí zůstat v pozici u nohy. Při plnění figury osmičky musí být dokončeny alespoň dvě obchůzky kolem obou asistentů. V průběhu cvičení je dán jeden povel stůj během cvičení a jeden povel stůj na konci cvičení, kdy následuje povel cvičení skončeno.

1. c)   Hodnocení cvičení „U nohy na vodítku a osmičky“
1.
Nebodovaný výkon:

Pro nebodovaný výkon musí být splněny následující okolnosti:

 1. a) Psovod dává psovi stále a opakovaně další povely a signály.
 2. b) Psovod neustále kontroluje psa napnutým vodítkem.
 3. c) Psovod neustále upravuje tempo chůze podle tempa psa.
 4. Hlavní ztráty v hodnocení:
 5. a) Psovod, který se pohybuje dopředu a přitom dává psovi povel k noze, by měl být penalizován velkou ztrátou bodů při hodnocení.

b) Pes, který se při každém psovodově povelu stůj automaticky nezastaví a nesedne si u nohy.

 1. Hlavní či vedlejší ztráty v hodnocení:

Ztráty v hodnocení by měly být posuzovány ve všech následujících případech. Ztráta bodů by měla být buď velká, či menší, a to v závislosti na rozsahu odchylky od ideálního provedení cvičení.

 1. a) Psovod dává psovi dodatečné povely, či signály.
 2. b) Psovod nebo pes chybuje změnou tempa při povelech rozhodčího během části cvičení u nohy.
 3. c) Jakákoli akce provedená psovodem, nebo psem, která způsobí napnutí vodítka.
 4. d) Pes opustí správnou pozici u nohy před vydáním povelu nebo signálu psovodem.
 5. e) Pes odmítá provést povel nebo reagovat na signál.
 6. f) Pes se tlačí na psovoda, strká do něj, vzdaluje se od něj, provádí špatně pozici u nohy, loudá se, špatně sedí, větří a provádí další věci neslučitelné se správným provedením pozice u nohy.
 7. g) Pes si během provedení cvičení osmičky čichá k asistentovi.

 

 1. Cvičení „Stůj pro posouzení“:

Primárním účelem tohoto cvičení je demonstrovat schopnost psa zůstat na místě a nechat se cizím člověkem prohlédnout bez projevu odporu nebo bázlivosti.

 1. a) Povely rozhodčího:

Jste připraven?
Uveďte svého psa do pozice stůj a opusťte ho, je-li připraven.
Vraťte se ke svému psovi.
Cvičení skončeno. 

 1. b) Postup:

Psovod odepne vodítko a podá ho asistentovi. V tomto okamžiku psovod odvede svého psa na místo označené rozhodčím. Rozhodčí se zeptá psovoda: Jste připraven? Když psovod odpoví kladně, začne posuzování. Rozhodčí dá povel psovodovi: stůj.  Psovod postaví psa a opustí ho, je-li připraven. Psovod by měl mít rozumný čas na zvládnutí psa. Psovod smí fyzicky připravit psa k provedení tohoto cviku, musí to však udělat jemně. Je-li psovod připraven opustit svého psa, musí být v pozici u nohy, když je psovi dán povel (signál) zůstaň. Psovodovy ruce se nesmí psa při povelu dotýkat. Posuzování začíná po zadání povelu zůstaň. Psovod opustí svého psa, jde přibližně 2 m dopředu před psa a otočí se obličejem k psovi. Rozhodčí poté přistoupí zepředu ke psovi, dotkne se jeho hlavy, zad a zádi a odejde pryč. Rozhodčí vydá povel Zpátky ke psovi,u nohy, dokud rozhodčí neřekne: Cvičení skončeno. psovod se vrací proti směru hodinových ručiček ke psovi a postaví se do pozice u nohy. Psovod zůstává se psem v pozici

 1. c) Hodnocení cvičení „Stůj pro posouzení“:

Posuzování začíná, jakmile psovod vydá povel nebo signál zůstaň. Výjimkou je hodnocení při hrubém zacházení se psem při jeho přípravě na provedení cviku.

 1. Nebodovaný výkon:

Pro nebodovaný výkon při cvičení musí být splněny následující okolnosti:

 1. a) Psovod dává psovi opakovaně další povely zůstaň po opuštění psa.
 2. b) Psovod zabraňuje po povelu zůstaň psovi v pohybu.
 3. c) Rozhodčí není schopen prohlédnout psa.
 4. d) Pes vrčí, cení zuby, nebo chňape rozhodčímu po ruce. V tomto případě musí rozhodčí psa diskvalifikovat. 
 5. e) Pes se před či během zkoušky odtahuje od rozhodčího nebo se hýbe z místa, kde byl zanechán po zadání povelu zůstaň.
 6. f) Pes si sedne, či lehne před či během zkoušky.
 7. Hlavní ztráty v hodnocení:
 8. a) Pes nechce stát.
 9. b) Psovod je nepřiměřeně hrubý při přípravě psa do správné pozice.
 10. c) Psovod nemá psa v pozici u nohy v době, kdy dává povel, či signál stůj.
 11. d) Psovod se při zadání povelu či signálu stůj dotýká psa.
 12. e) Psovod chybuje při návratu do pozice u nohy chůzí proti směru hodinových ručiček kolem psa.
 13. Hlavní či vedlejší ztráty v hodnocení:

Ztráty v hodnocení by měly být posuzovány ve všech následujících případech. Ztráta by měla být buď velká, či menší, a to v závislosti na rozsahu odchylky od ideálního provedení cvičení.

 1. a) Pes se pohybuje po zadání povelu zůstaň.
 2. b) Pes se při prohlídce rozhodčím posadí a je to dříve, než je vydán povel Cvičení skončeno.
 3. c) Pes se po zadání příkazu zůstaň pohybuje na malé vzdálenosti z místa a je to dříve, než je dán povel Cvičení skončeno. 
 4. d) Pes vykazuje během zkoušky, či po ní, projevy bázlivosti či agresivity.

 

 1. Cvičení „U nohy bez vodítka“ 

 Primárním účelem tohoto cvičení je demonstrovat schopnost psa a psovoda pracovat jako tým a schopnost psa zůstat u nohy bez vodítka. Povely rozhodčího, instrukce a hodnocení tohoto cvičení je stejné jako pro cvičení u nohy na vodítku, kromě toho, že pes pracuje bez vodítka, vynechá se figura osmičky a uplatňuje se následující hodnocení:

 1. Nebodovaný výkon:

 Pes není bodován, jestliže se odpoutá od nohy a opustí stranu, po které jde u svého psovoda a nemůže se znovu vrátit a pokračovat ve cvičení.     

 1. Hlavní či vedlejší ztráty v hodnocení:

Pes se odpoutá od nohy, či opustí stranu, po které jde u svého psovoda, ale rychle se vrátí do pozice u nohy. Ztráta bodů by měla být buď velká, či menší, a to v závislosti na rozsahu odchylky od ideálního provedení cvičení.

 

 1. „Přivolání přes překážku“ 

Primárním účelem tohoto cvičení je demonstrovat ochotu psa zůstat na místě, kde byl odložen, a když je přivolán, přijít ihned ke svému psovodovi, i když mu v cestě stojí překážka.

 1. a) Povely rozhodčího:

Jste připraven?
Opusťte ho.
Přivolejte svého psa.
Dokončete.
Cvičení skončeno.

Pozice asistentů: Dva asistenti stojí čelem k sobě, překážka je mezi nimi. Chodidla asistentů jsou položena kolmo, přibližně 60 cm od základny překážky a v jedné linii se skokem.

 1. b) Postup:

 Pes a psovod jsou na začátku cvičení oba na jedné straně překážky, přibližně 2,5 m od ní. Pes je v pozici u nohy. Rozhodčí se zeptá psovoda, je-li připraven. Dostane-li kladnou odpověď, začíná posuzování. Na povel rozhodčího opusťte psa, by měl psovod dát povel, či signál psovi zůstaň. Psovod jde rychle dopředu, kolem překážky a asistentů, nikoli mezi nimi. Pes zůstane sedět na místě, kde ho opustil psovod. Psovod zaujme pozice na opačné straně překážky, naproti psovi, obrácen k němu čelem (viz obrázek). Psovod stojí s rukama podél těla, čeká na povel od rozhodčího: Přivolejte svého psa. Psovod dá psovi povel (signál) ke mně. Pes musí ihned překážku přeskočit a sednout si za ní. Rozhodčí dá povel psovodovi Dokončit. Psovod dá psovi povel/signál k noze a sednout.

 1. c) Hodnocení cvičení přivolání s přeskokem:
 2. Nebodovaný výkon:  

Za nebodovaný výkon cvičení bude považován výkon, ve kterém se objeví následující nepřesnosti:

 1. a) Psovod opouštějící psa, který je v pozice u nohy,  dá psovi další povel, či signál zůstaň.
 2. b) Psovod překročí překážku.
 3. c) Pes se vzdálí z místa, kde byl zanechán po psovodově povelu zůstaň.
 4. d) Pes přijde ještě před povelem nebo signálem ke mně.
 5. e) Pes neuposlechne na první povel či signál.
 6. f) Pes vyleze na překážku, použije překážku jako oporu, či překážku oběhne.
 7. g) Pes odmítne skočit.
 8. h) Pes při přeskoku porazí překážku.
 9. i) Pes sice uposlechne povel ke mně, ale nepřiběhne k psovodovi a neposadí se k němu na druhé straně překážky.
 10. j) Pes se posadí ve vzdálenosti větší než na délku paže od psovoda.
 11. Hlavní ztráty v hodnocení:
 12. a) Pes si místo, aby čekal na povel sedni, lehne nebo se postaví po příkazu zůstaň.
 13. b) Psovodovy ruce nejsou při přivolání psa podél těla.
 14. c) Pes váhá s příchodem nebo přichází velmi pomalu.
 15. d) Pes nepřiběhne přímo k psovodovi a sedne si na druhé straně překážky.
 16. e) Pes, když přibíhá na zavolání, chybuje v pozici  sedni před psovodem.
 17. f) Pes odmítne uposlechnout povel/signál Dokončit.
 18. g) Psovod dává další povel/signál  k ukončení.
 19. h) Pes neuspěl při povelu Dokončit.
 20. i) Pes si při povelu Dokončit nesedne u nohy.
 21. j) Psovod projde mezi překážkou a asistentem.
 22. Malé ztráty v hodnocení:
 23. a) Pes přichází pomalu do pozice před psovodem.
 24. b) Pes si sedá pomalu do pozice před psovodem nebo si sedá do pozice pokrouceně.
 25. c) Pes přichází pomalu do pozice Dokončit.
 26. d) Pes si sedá do pozice u nohy pomalu, či sedí pokrouceně.
 27. e) Pes se dotkne psovoda, když dokončuje povel ke mně, či během povelu Dokončit.
 28. f) Pes, když dokončuje povel ke mně, sedí mezi chodidly psovoda.
 29. Hlavní či vedlejší ztráty v hodnocení:

Pochybení psa při čistém provedení skoku může být posouzeno jako velká či menší ztráta bodů v hodnocení, záleží na stupni odchylky od perfektního skoku.

 

 1. Cvičení „Odložení vsedě ve skupině“

Primárním účelem tohoto cvičení je demonstrovat schopnost psa zůstat na místě na povel a zůstat sedět v této pozici ve skupině psů.

 1. a) Povely rozhodčího:

Jste připraven?
Posaďte svého psa.
Opusťte svého psa.
Vraťte se ke svému psu.
Cvičení skončeno.

Velikost skupiny: Všichni psi soutěžící v jedné třídě provádějí toto cvičení dohromady. Pokud je ve třídě více než 12 psů, rozdělí se na skupiny tak, aby v každé skupině bylo po více než šesti a méně než 12 psech. Jsou-li rozhodčím ustaveny dvě nebo více divizí ve třídě nováčků, potom lze pro toto cvičení divize kombinovat do jedné nebo více skupin, a to tak, že počet psů v jedné skupině nepřekročí 12 psů.

Místo pro provedení cviku: Psi určení pro každou skupinu jsou seřazeni v numerickém pořadí podél kruhu, a to tak, že kruh není nikde přerušen. Je-li to nutné, mohou psovodi položit pásky s čísly na rukávech, vodítka nebo další předměty, za psy.

 1. b) Postup:

Rozhodčí se zeptá psovodů: Jste připraveni? Jestliže dostane kladnou odpověď, začne posuzování. Na povel rozhodčího posadí psovodi své psy. Psovodi dají svým psům povel/signál  sedni. Na povel rozhodčího opusťte své psy, psovodi dají nejprve svým psům povel/signál zůstaň a potom ihned a všichni najednou přejdou na protější stranu kruhu, otočí se a stojí čelem proti svým psům. Po uplynutí jedné minuty od povelu rozhodčího, je vydán další povel, vraťte se  ke psům.  Všichni psovodi se musí ihned vrátit zpět (obejít psa zezadu po psovodově levé ruce proti chodu hodinových ručiček, a tak se dostat do pozice u nohy). Psi se nesmí během celého cvičení až do povelu rozhodčího Cvičení skončeno pohnout ze své pozice vsedě. Jestliže se pes zvedne a začne se procházet, rozhodčí by měl upozornit psovoda či jednoho z asistentů, aby psa odvedli na určené místo mimo kruh, aby nerušil ostatní psy. Rozhodčí by neměl dát povel k ukončení cvičení, dokud by všichni psovodi neměli dostatek času se vrátit do pozice u nohy.

Požadavky na psovody: Během cvičení musí psovodi zůstat klidně stát na protější straně kruhu proti svým psům. Psovodi se nesmí bavit se svými kolegy, či lidmi mimo posuzovací kruh.

 1. c) Hodnocení cvičení:

 Hodnocení tohoto cvičení začíná povelem Opusťte své psy. K hodnocení nedojde při hrubém zacházení majitelů se psy, či při aktivním odporu psů, když se je psovod snaží posadit.

 1. Nebodovaný výkon:

 Za nebodovaný výkon cvičení bude považován výkon, ve kterém se objeví následující nepřesnosti:

 1. a) Pes odmítá reagovat na více než dva povely/signály sedni.
 2. b) Psovod posuzovaného psa nutí do pozice sedni taháním či tlačením obojku, či je na psa hrubý. Je-li zacházení se psem nepřiměřeně hrubé, rozhodčí může zvolit vyloučení psa a psovoda pro týrání psa v kruhu. Vážné zneužití musí být potrestáno jako nesprávné konání podle Kapitoly VII těchto pravidel.
 3. c) Pes není v pozici sedni, když psovod opustí pozici u nohy.
 4. d) Psovod dává psovi, poté, co opustí pozici u nohy, dodatečné povely/signály sedni či zůstaň.
 5. e) Pes nezůstane sedět, či se vzdaluje z místa, kde měl zůstat.
 6. f) Pes vyrušuje další psy.
 7. g) Pes opakovaně kňučí či štěká.
 8. h) Během doby, kdy se psovod vrací a obchází psa, pes vstává, či si lehá.
 9. Hlavní ztráty v hodnocení:
 10. a) Dříve než psovod opustí pozici u nohy, dává psovi dodatečný povel sedni.
 11. b) Před opuštěním psa se ho psovod jemně dotýká a tím se snaží dostat do pozice sedni.
 12. c) Hrubé zacházení psovoda se psem.
 13. d) Pes se pohybuje do malé vzdálenosti z místa, kde byl zanechán.
 14. e) Psovod se splete při chůzi proti směru hodinových ručiček při obcházení psa, když se vrací do pozice u nohy.
 15. f) Posuzovaný pes si sedá, vstává, plazí se nebo chodí, a to kdykoli jde psovod za ním, ale před ukončením cvičení rozhodčím, který musí pronést větu: Cvičení skončeno.
 16. Hlavní či vedlejší ztráty v hodnocení:

Ztráty v hodnocení by měly být posuzovány ve všech následujících případech. Ztráta by měla být buď velká, či menší, a to v závislosti na rozsahu odchylky od ideálního provedení cvičení.

  1. Cvičení „U nohy na vodítku a „Osmička“

  Primárním účelem tohoto cvičení je demonstrovat schopnost psa a psovoda pracovat plynule jako tým a schopnost psa zůstat v pozici u nohy.

  1. A) Cvičení „u nohy na vodítku“
  2. a) Povely rozhodčího pro toto cvičení jsou následující:

  Jste připraven
  Vpřed.
  Stát.
  Obrat vlevo. 
  Obrat vpravo.
  Pomalu.
  Rychle.
  Normálně.
  Čelem vzad
  Cvičení skončeno.

  Tyto povely jsou dávány postupně a opakovány podle rozhodnutí rozhodčího. Rozhodčí musí zachovat stejné pořadí povelů a běžný postup pro všechny soutěžící, výjimku tvoří pouze nepředvídané události, např. že kvůli náhlé změně podmínek nelze použít část kruhu, či podobné další případy.

  Po části cvičení u nohy s povely rychle a pomalu, musí následovat povel normálně, před každým dalším povelem rozhodčího.

  1. b)  Postup:

  Psovod vstoupí do kruhu se psem na volném vodítku a rozhodčí, či jeho asistent, nasměruje psovoda na místo, kde se bude cvičení konat. Pracující pes a psovod by se měli pohybovat tak, aby se jejich dráhy nekřížily s dráhami odloženého psa a jeho psovoda. Psovod uvede psa do pozice sedni u psovodovy levé nohy.

  Rozhodčí se zeptá psovoda, zda má nějaké dotazy. Jsou-li otázky zodpovězeny, rozhodčí se zeptá: Jste připraven? Jestliže psovod naznačí, že ano, začne posuzování. V tomto okamžiku dá rozhodčí povel vpřed.k noze, nelze však použít oba způsoby. Psovodův pohyb vpřed je platný signál psovi k noze a rozhodčí nemůže penalizovat psovoda za vydání špatného příkazu. Psovod se pohybuje normálním tempem a s normálním držení těla. Kdykoli je vydán povel stát, psovod se zastaví a pes se zastaví automaticky také a sedne si do správné pozice u nohy. Toto vše se provádí bez jakéhokoli povelu nebo signálu psovoda psovi. Pes by měl zůstat sedět v pozici u nohy, dokud rozhodčí nedá psovodovi další povel. Jakmile rozhodčí vydá povel čelem vzad, psovod by se měl otočit doprava, takže pes by měl absolvovat delší dráhu. Povel rychle znamená pro psovoda zrychlit zhruba dvakrát jeho normální rytmus. Povel pomalu znamená pro psovoda zpomalit rytmus kroků asi na polovinu oproti normálu. Psovod dá buď povel, či signál psovi

   

  1. B)  Cvičení „Osmička“.

  Cvičení se provádí na vodítku.

  • a)   Povely rozhodčího:

  Jste připraven
  Vpřed.
  Stůj!
  Cvičení skončeno.

  Pes by měl ukončit alespoň jeden obrazec osmičky, než mu je dán povel stůj. Všechny týmy by měly provádět toto cvičení stejným způsobem.

  Startovní pozice: Při tomto cvičení stojí dva asistenti proti sobě obličejem ve vzdálenosti 2,5 m. Zkřížené ruce mají před sebou. Rozhodčí stojí uprostřed mezi asistenty, kousek za myšlenou spojnicí mezi oběma asistenty, obrácený obličejem k předvádějícímu, který stojí naproti němu se psem v pozici u nohy.

  1. b)  Postup:

  Rozhodčí se zeptá psovoda, zda je připraven začít s předváděním cvičení osmičky. Cvičení osmičky se cvičí na vodítku. Psovod jde nejprve kupředu mezi oba asistenty a potom obejde buď proti směru hodinových ručiček asistenta po své levé ruce, nebo obejde ve směru hodinových ručiček asistenta po své pravé ruce. Ať zvolí předvádějící jakoukoli možnost, vždy musí pokračovat v plnění obrazce, který byl určen. Psovod se musí pohybovat normálním tempem, s normálním držením těla. Pes musí zůstat v pozici u nohy. Při plnění figury osmičky musí být dokončeny alespoň dvě obchůzky kolem obou asistentů. V průběhu cvičení je dán jeden povel stůj během cvičení a jeden povel stůj na konci cvičení, kdy následuje povel cvičení skončeno.

  1. c)   Hodnocení cvičení „U nohy na vodítku a osmičky“
  2. Nebodovaný výkon:

  Pro nebodovaný výkon musí být splněny následující okolnosti:

  1. a) Psovod dává psovi stále a opakovaně další povely a signály.
  2. b) Psovod neustále kontroluje psa napnutým vodítkem.
  3. c) Psovod neustále upravuje tempo chůze podle tempa psa.
  4. Hlavní ztráty v hodnocení:
  5. a) Psovod, který se pohybuje dopředu a přitom dává psovi povel k noze, by měl být penalizován velkou ztrátou bodů při hodnocení.

  b) Pes, který se při každém psovodově povelu stůj automaticky nezastaví a nesedne si u nohy.

  1. Hlavní či vedlejší ztráty v hodnocení:

  Ztráty v hodnocení by měly být posuzovány ve všech následujících případech. Ztráta bodů by měla být buď velká, či menší, a to v závislosti na rozsahu odchylky od ideálního provedení cvičení.

  1. a) Psovod dává psovi dodatečné povely, či signály.
  2. b) Psovod nebo pes chybuje změnou tempa při povelech rozhodčího během části cvičení u nohy.
  3. c) Jakákoli akce provedená psovodem, nebo psem, která způsobí napnutí vodítka.
  4. d) Pes opustí správnou pozici u nohy před vydáním povelu nebo signálu psovodem.
  5. e) Pes odmítá provést povel nebo reagovat na signál.
  6. f) Pes se tlačí na psovoda, strká do něj, vzdaluje se od něj, provádí špatně pozici u nohy, loudá se, špatně sedí, větří a provádí další věci neslučitelné se správným provedením pozice u nohy.
  7. g) Pes si během provedení cvičení osmičky čichá k asistentovi.

   

  1. Cvičení „Stůj pro posouzení“:

  Primárním účelem tohoto cvičení je demonstrovat schopnost psa zůstat na místě a nechat se cizím člověkem prohlédnout bez projevu odporu nebo bázlivosti.

  1. a) Povely rozhodčího:

  Jste připraven
  Uveďte svého psa do pozice stůj a opusťte ho, je-li připraven.
  Vraťte se ke svému psovi.
  Cvičení skončeno. 

  1. b) Postup:

  Psovod odepne vodítko a podá ho asistentovi. V tomto okamžiku psovod odvede svého psa na místo označené rozhodčím. Rozhodčí se zeptá psovoda: Jste připraven? Když psovod odpoví kladně, začne posuzování. Rozhodčí dá povel psovodovi: stůj.  Psovod postaví psa a opustí ho, je-li připraven. Psovod by měl mít rozumný čas na zvládnutí psa. Psovod smí fyzicky připravit psa k provedení tohoto cviku, musí to však udělat jemně. Je-li psovod připraven opustit svého psa, musí být v pozici u nohy, když je psovi dán povel (signál) zůstaň. Psovodovy ruce se nesmí psa při povelu dotýkat. Posuzování začíná po zadání povelu zůstaň. Psovod opustí svého psa, jde přibližně 2 m dopředu před psa a otočí se obličejem k psovi. Rozhodčí poté přistoupí zepředu ke psovi, dotkne se jeho hlavy, zad a zádi a odejde pryč. Rozhodčí vydá povel Zpátky ke psovi,u nohy, dokud rozhodčí neřekne: Cvičení skončeno. psovod se vrací proti směru hodinových ručiček ke psovi a postaví se do pozice u nohy. Psovod zůstává se psem v pozici

  1. c) Hodnocení cvičení „Stůj pro posouzení“:

  Posuzování začíná, jakmile psovod vydá povel nebo signál zůstaň. Výjimkou je hodnocení při hrubém zacházení se psem při jeho přípravě na provedení cviku.

  1. Nebodovaný výkon:

  Pro nebodovaný výkon při cvičení musí být splněny následující okolnosti:

  1. a) Psovod dává psovi opakovaně další povely zůstaň po opuštění psa.
  2. b) Psovod zabraňuje po povelu zůstaň psovi v pohybu.
  3. c) Rozhodčí není schopen prohlédnout psa.
  4. d) Pes vrčí, cení zuby, nebo chňape rozhodčímu po ruce. V tomto případě musí rozhodčí psa diskvalifikovat. 
  5. e) Pes se před či během zkoušky odtahuje od rozhodčího nebo se hýbe z místa, kde byl zanechán po zadání povelu zůstaň.
  6. f) Pes si sedne, či lehne před či během zkoušky.
  7. Hlavní ztráty v hodnocení:
  8. a) Pes nechce stát.
  9. b) Psovod je nepřiměřeně hrubý při přípravě psa do správné pozice.
  10. c) Psovod nemá psa v pozici u nohy v době, kdy dává povel, či signál stůj.
  11. d) Psovod se při zadání povelu či signálu stůj dotýká psa.
  12. e) Psovod chybuje při návratu do pozice u nohy chůzí proti směru hodinových ručiček kolem psa.
  13. Hlavní či vedlejší ztráty v hodnocení:

  Ztráty v hodnocení by měly být posuzovány ve všech následujících případech. Ztráta by měla být buď velká, či menší, a to v závislosti na rozsahu odchylky od ideálního provedení cvičení.

  1. a) Pes se pohybuje po zadání povelu zůstaň.
  2. b) Pes se při prohlídce rozhodčím posadí a je to dříve, než je vydán povel Cvičení skončeno.
  3. c) Pes se po zadání příkazu zůstaň pohybuje na malé vzdálenosti z místa a je to dříve, než je dán povel Cvičení skončeno. 
  4. d) Pes vykazuje během zkoušky, či po ní, projevy bázlivosti či agresivity.

   

  1. Cvičení „U nohy bez vodítka“ 

   Primárním účelem tohoto cvičení je demonstrovat schopnost psa a psovoda pracovat jako tým a schopnost psa zůstat u nohy bez vodítka. Povely rozhodčího, instrukce a hodnocení tohoto cvičení je stejné jako pro cvičení u nohy na vodítku, kromě toho, že pes pracuje bez vodítka, vynechá se figura osmičky a uplatňuje se následující hodnocení:

  1. Nebodovaný výkon:

   Pes není bodován, jestliže se odpoutá od nohy a opustí stranu, po které jde u svého psovoda a nemůže se znovu vrátit a pokračovat ve cvičení.     

  1. Hlavní či vedlejší ztráty v hodnocení:

  Pes se odpoutá od nohy, či opustí stranu, po které jde u svého psovoda, ale rychle se vrátí do pozice u nohy. Ztráta bodů by měla být buď velká, či menší, a to v závislosti na rozsahu odchylky od ideálního provedení cvičení.

   

  1. „Přivolání přes překážku“ 

  Primárním účelem tohoto cvičení je demonstrovat ochotu psa zůstat na místě, kde byl odložen, a když je přivolán, přijít ihned ke svému psovodovi, i když mu v cestě stojí překážka.

  1. a) Povely rozhodčího:

  Jste připraven?
  Opusťte ho.
  Přivolejte svého psa.
  Dokončete.
  Cvičení skončeno.

  Pozice asistentů: Dva asistenti stojí čelem k sobě, překážka je mezi nimi. Chodidla asistentů jsou položena kolmo, přibližně 60 cm od základny překážky a v jedné linii se skokem.

  1. b) Postup:

   Pes a psovod jsou na začátku cvičení oba na jedné straně překážky, přibližně 2,5 m od ní. Pes je v pozici u nohy. Rozhodčí se zeptá psovoda, je-li připraven. Dostane-li kladnou odpověď, začíná posuzování. Na povel rozhodčího opusťte psa, by měl psovod dát povel, či signál psovi zůstaň. Psovod jde rychle dopředu, kolem překážky a asistentů, nikoli mezi nimi. Pes zůstane sedět na místě, kde ho opustil psovod. Psovod zaujme pozice na opačné straně překážky, naproti psovi, obrácen k němu čelem (viz obrázek). Psovod stojí s rukama podél těla, čeká na povel od rozhodčího: Přivolejte svého psa. Psovod dá psovi povel (signál) ke mně. Pes musí ihned překážku přeskočit a sednout si za ní. Rozhodčí dá povel psovodovi Dokončit. Psovod dá psovi povel/signál k noze a sednout.

  1. c) Hodnocení cvičení přivolání s přeskokem:
  2. Nebodovaný výkon:  

  Za nebodovaný výkon cvičení bude považován výkon, ve kterém se objeví následující nepřesnosti:

  1. a) Psovod opouštějící psa, který je v pozice u nohy,  dá psovi další povel, či signál zůstaň.
  2. b) Psovod překročí překážku.
  3. c) Pes se vzdálí z místa, kde byl zanechán po psovodově povelu zůstaň.
  4. d) Pes přijde ještě před povelem nebo signálem ke mně.
  5. e) Pes neuposlechne na první povel či signál.
  6. f) Pes vyleze na překážku, použije překážku jako oporu, či překážku oběhne.
  7. g) Pes odmítne skočit.
  8. h) Pes při přeskoku porazí překážku.
  9. i) Pes sice uposlechne povel ke mně, ale nepřiběhne k psovodovi a neposadí se k němu na druhé straně překážky.
  10. j) Pes se posadí ve vzdálenosti větší než na délku paže od psovoda.
  11. Hlavní ztráty v hodnocení:
  12. a) Pes si místo, aby čekal na povel sedni, lehne nebo se postaví po příkazu zůstaň.
  13. b) Psovodovy ruce nejsou při přivolání psa podél těla.
  14. c) Pes váhá s příchodem nebo přichází velmi pomalu.
  15. d) Pes nepřiběhne přímo k psovodovi a sedne si na druhé straně překážky.
  16. e) Pes, když přibíhá na zavolání, chybuje v pozici  sedni před psovodem.
  17. f) Pes odmítne uposlechnout povel/signál Dokončit.
  18. g) Psovod dává další povel/signál  k ukončení.
  19. h) Pes neuspěl při povelu Dokončit.
  20. i) Pes si při povelu Dokončit nesedne u nohy.
  21. j) Psovod projde mezi překážkou a asistentem.
  22. Malé ztráty v hodnocení:
  23. a) Pes přichází pomalu do pozice před psovodem.
  24. b) Pes si sedá pomalu do pozice před psovodem nebo si sedá do pozice pokrouceně.
  25. c) Pes přichází pomalu do pozice Dokončit.
  26. d) Pes si sedá do pozice u nohy pomalu, či sedí pokrouceně.
  27. e) Pes se dotkne psovoda, když dokončuje povel ke mně, či během povelu Dokončit.
  28. f) Pes, když dokončuje povel ke mně, sedí mezi chodidly psovoda.
  29. Hlavní či vedlejší ztráty v hodnocení:

  Pochybení psa při čistém provedení skoku může být posouzeno jako velká či menší ztráta bodů v hodnocení, záleží na stupni odchylky od perfektního skoku.

   

  1. Cvičení „Odložení vsedě ve skupině“

  Primárním účelem tohoto cvičení je demonstrovat schopnost psa zůstat na místě na povel a zůstat sedět v této pozici ve skupině psů.

  1. a) Povely rozhodčího:

  Jste připraven
  Posaďte svého psa.
  Opusťte svého psa.
  Vraťte se ke svému psu.
  Cvičení skončeno.

  Velikost skupiny: Všichni psi soutěžící v jedné třídě provádějí toto cvičení dohromady. Pokud je ve třídě více než 12 psů, rozdělí se na skupiny tak, aby v každé skupině bylo po více než šesti a méně než 12 psech. Jsou-li rozhodčím ustaveny dvě nebo více divizí ve třídě nováčků, potom lze pro toto cvičení divize kombinovat do jedné nebo více skupin, a to tak, že počet psů v jedné skupině nepřekročí 12 psů.

  Místo pro provedení cviku: Psi určení pro každou skupinu jsou seřazeni v numerickém pořadí podél kruhu, a to tak, že kruh není nikde přerušen. Je-li to nutné, mohou psovodi položit pásky s čísly na rukávech, vodítka nebo další předměty, za psy.

  1. b) Postup:

  Rozhodčí se zeptá psovodů: Jste připraveni? Jestliže dostane kladnou odpověď, začne posuzování. Na povel rozhodčího posadí psovodi své psy. Psovodi dají svým psům povel/signál  sedni. Na povel rozhodčího opusťte své psy, psovodi dají nejprve svým psům povel/signál zůstaň a potom ihned a všichni najednou přejdou na protější stranu kruhu, otočí se a stojí čelem proti svým psům. Po uplynutí jedné minuty od povelu rozhodčího, je vydán další povel, vraťte se  ke psům.  Všichni psovodi se musí ihned vrátit zpět (obejít psa zezadu po psovodově levé ruce proti chodu hodinových ručiček, a tak se dostat do pozice u nohy). Psi se nesmí během celého cvičení až do povelu rozhodčího Cvičení skončeno pohnout ze své pozice vsedě. Jestliže se pes zvedne a začne se procházet, rozhodčí by měl upozornit psovoda či jednoho z asistentů, aby psa odvedli na určené místo mimo kruh, aby nerušil ostatní psy. Rozhodčí by neměl dát povel k ukončení cvičení, dokud by všichni psovodi neměli dostatek času se vrátit do pozice u nohy.

  Požadavky na psovody: Během cvičení musí psovodi zůstat klidně stát na protější straně kruhu proti svým psům. Psovodi se nesmí bavit se svými kolegy, či lidmi mimo posuzovací kruh.

  1. c) Hodnocení cvičení:

   Hodnocení tohoto cvičení začíná povelem Opusťte své psy. K hodnocení nedojde při hrubém zacházení majitelů se psy, či při aktivním odporu psů, když se je psovod snaží posadit.

  1. Nebodovaný výkon:

   Za nebodovaný výkon cvičení bude považován výkon, ve kterém se objeví následující nepřesnosti:

  1. a) Pes odmítá reagovat na více než dva povely/signály sedni.
  2. b) Psovod posuzovaného psa nutí do pozice sedni taháním či tlačením obojku, či je na psa hrubý. Je-li zacházení se psem nepřiměřeně hrubé, rozhodčí může zvolit vyloučení psa a psovoda pro týrání psa v kruhu. Vážné zneužití musí být potrestáno jako nesprávné konání podle Kapitoly VII těchto pravidel.
  3. c) Pes není v pozici sedni, když psovod opustí pozici u nohy.
  4. d) Psovod dává psovi, poté, co opustí pozici u nohy, dodatečné povely/signály sedni či zůstaň.
  5. e) Pes nezůstane sedět, či se vzdaluje z místa, kde měl zůstat.
  6. f) Pes vyrušuje další psy.
  7. g) Pes opakovaně kňučí či štěká.
  8. h) Během doby, kdy se psovod vrací a obchází psa, pes vstává, či si lehá.
  9. Hlavní ztráty v hodnocení:
  10. a) Dříve než psovod opustí pozici u nohy, dává psovi dodatečný povel sedni.
  11. b) Před opuštěním psa se ho psovod jemně dotýká a tím se snaží dostat do pozice sedni.
  12. c) Hrubé zacházení psovoda se psem.
  13. d) Pes se pohybuje do malé vzdálenosti z místa, kde byl zanechán.
  14. e) Psovod se splete při chůzi proti směru hodinových ručiček při obcházení psa, když se vrací do pozice u nohy.
  15. f) Posuzovaný pes si sedá, vstává, plazí se nebo chodí, a to kdykoli jde psovod za ním, ale před ukončením cvičení rozhodčím, který musí pronést větu: Cvičení skončeno.
  16. Hlavní či vedlejší ztráty v hodnocení:

  Ztráty v hodnocení by měly být posuzovány ve všech následujících případech. Ztráta by měla být buď velká, či menší, a to v závislosti na rozsahu odchylky od ideálního provedení cvičení.

  1. a) Pes se vzdaluje na malé vzdálenosti z místa u nohy psovoda v době, kdy není cvičení ještě ukončeno slovy Cvičení skončeno.
  2. b) Pes kňučí nebo štěká.
  3. c) Psovod během tohoto cvičení nestojí v klidu na opačné straně kruhu.
  Pes se vzdaluje na malé vzdálenosti z místa u nohy psovoda v době, kdy není cvičení ještě ukončeno slovy Cvičení skončeno.
 1. b) Pes kňučí nebo štěká.
 2. c) Psovod během tohoto cvičení nestojí v klidu na opačné straně kruhu.